Love

Roskilde KegleKlub - RKK

Love for Roskilde KegleKlub

Stiftet den 1. oktober 1938


Nedennævnte love er vedtaget ved fusionen 27. maj 2009 mellem Roskilde Dame Kegle Klub og Roskilde Kegleklub


Diverse ændringer tilrettet maj 2018.


§ 1.

Klubbens navn er: ROSKILDE KEGLEKLUB, med hjemsted i Roskilde.

Klubbens initialer er "R.K.K".


§ 2.

Klubbens formål er at dyrke keglesport, som amatøridræt, for så vel juniores som seniorers.


§ 3.

Klubben skal altid være tilsluttet S.K.U., som igen er tilsluttet såvel D.K.F som D.I.F. samt F.I.Q.


§ 4.

Indmeldelse sker til formand eller kasserer. Ved indmeldelse betales et kvartals kontingent forud.


§ 5.

Man er ungdomsspiller til det fyldte 18 år. Som ungdomsspiller betaler man den fastsatte kontingent som vedtages ved generalforsamlingen.

Er man under uddannelse, betaler man ½ voksenkontingent, til det fyldte 25. år.


Ungdomskontingent: DKK 100,00 / Kvartalet


§ 6.

Æresmedlemmer kan indstilles af bestyrelsen. Æresmedlemmerne er kontingentfritaget, derudover har bestyrelsen mulighed for at fritage æresmedlemmet for betaling ved diverse arrangementer.


§ 7.

Passive medlemmer betaler ¼ af det årlige kontingent. De har ingen stemmeret på møder og general-forsamlinger.

De bliver inviteret til klubbens arrangementer, på lige vilkår, som klubbens øvrige medlemmer, og skal betale det samme, som klubbens medlemmer, for at deltage i disse arrangementer.


§ 8.

Bestyrelsen samt spilleudvalg består, så vidt muligt, af et mix af både damer og herrer:


Formand

Næstformand

Sekretær

Kasserer

og

Spilleudvalgsformand


Formand og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal, ligesom kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på et lige årstal

Spilleudvalgsformanden vælges på lige årstal.

Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen næstformand og sekretær.

 

Yderligere skal der vælges på generalforsamlingen:

Et spilleudvalgsmedlem på lige årstal, og to spilleudvalgsmedlemmer på ulige årstal.

Der vælges to husrådsmedlemmer på lige årstal og et husrådsmedlem på ulige årstal.


Der kan oprettes underafdelinger, når forholdene taler herfor. Formænd for sådanne indtræder automatisk i R.K.K's bestyrelse, uden stemmeret.


Kontingentfritagelser:

Formand, kasserer samt spillerudvalgsformand er 50% kontingentfritaget.

Næstformand, sekretær samt de tre spilleudvalgsmedlemmer er 25% kontingentfritaget.


§ 9.

Bestyrelsen forestår klubbens drift og repræsentation udadtil. Spilleudvalget leder træningen samt tilrettelægger turnerings- og venskabskampe og i særdeleshed sætter hold, der repræsenterer klubben bedst muligt.


§ 10.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det skønnes nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelses-medlemmer ønsker det. Ved bestyrelsesmøder aflægger formanden beretning. Kassereren gør rede for regnskabet, sekretæren foreligger protokollen. Spilleudvalgsformanden aflægger beretning og oplyser om eventuelle planer og arrangementer. Ved sæsonens første bestyrelsesmøde deltager hele spilleudvalget.


§ 11.

Kassereren fører medlemsbog og kassebog, og betaler de løbende udgifter. Kassereren må have en kassebeholdning, hvis størrelse kan dække klubbens nødvendige drift, dog bør kassereren ikke ligge inde med en kassebeholdning på over 1.000 kr, og pr. 31/12 må kassebeholdningen ikke overskride 1.000 kr. Øvrige midler anbringes i et penge-institut.

Kassereren kan disponere egenhændigt over klubbens midler, dog kun i klubbens interesse. Ligeledes kan formand samt næstformand, i forening, disponerer over klubbens midler efter samme regler som kassereren.


§ 12.

Regnskabet slutter den 31. december. Til denne dato skal alle restancer være betalt.


§ 13.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april/maj måned, og indkaldes med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ændringer af klubbens love kan kun finde sted, når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Afstemning skal være skriftlig, såfremt en af de fremmødte stemmeberettigede kræver det.

Medlemmer der bliver valgt på en generalforsamling, til at beklæde en bestyrelsespost eller anden udvalgspost, kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for tiltag, der er vedtaget i bestyrelsen vedrørende klubben daglige drift og virke. Dog skal præciseres, at såfremt man snyder, bedrager, stjæler, eller på anden måde gør noget der er normalt strafbart, kan man retsforfølges.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent samt stemmetæller(e)

2. Protokol

3. Formandens beretning

3a Spilleudvalgsformandens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af ledelse:

a) Valg af bestyrelse og suppleant

b) Valg af spilleudvalg og suppleant

c) Valg af 2 revisorer og suppleant

d) Valg af husrådsmedlemmer

e) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer for 2 år (så vidt muligt 1 dame og 1 herre).

f) Valg af ungdomsudvalg:  Ungdomsformand:(vælges for 2 år)

Ungdomsudvalgs medlem:(vælges for 2 år)

Ungdomsudvalgs medlem: (Vælges for 1 år)


7. Eventuelt.


Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udleveres / sendes også klubbens regnskab til alle medlemmer.

Til regnskabet vedlægges også information om div. fastsættelser af (Kørselstilskud / diæter / tilskud til SM og kontingenter). Hvis et medlem har et eller flere ønsker om at ændre disse beløb, skal de stille et forslag, som skal debatteres under punkt 5 på generalforsamlingen efter de regler der gælder for indkomne forsag.

Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det.

Begæring om en sådan skal sammen med den ønskede dagsorden indsendes til formanden. Herefter skal generalforsamlingen afholdes senest 10 dage efter forslagets modtagelse.


§ 14.

Klubben har mulighed for at yde tilskud til medlemmer, der deltager ved diverse stævner og arrangementer. Denne ydelse fastsættes af bestyrelsen.


§ 15.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden eller kassereren.


§ 16.

Kontingentrestance ud over 1 kvartal kan medføre tab af medlemsretten.


§ 17.

Klubdragt er obligatorisk ved alle stævner under D.K.F eller S.K.U.


§ 18.

Ethvert medlem er forpligtet til at befordre et godt kammeratskab inden for klubben. Sætter et medlem sig i øvrigt ud over lovene, kan dette i givet fald medføre eksklusion. Beslutning herom træffes af bestyrelsen, jævnfør D.K.F's love i øvrigt.


§ 19.

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. I så fald skal klubbens midler gå til velgørende formål.


§ 20.

Disse love er i overensstemmelse med lokalunionens love, som nøje må overholdes.Disse love er godkendt af S.K.U.

Den 5. august 2009


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend